Miletičova 80, 821 08 Bratislava

 02/53637015
 0903421277, 0903409499
 iplusv@iplusv.sk

Služby

Základná ponuka výkonu správy nehnuteľností

Prevádzka nehnuteľnosti

 • zabezpečenie všetkých médií a služieb potrebných na prevádzku domu
 • zabezpečenie údržby a opráv spoločných častí a zariadení
 • zabezpečenie 24-hodinovej havarijnej služby
 • spracovávanie harmonogramu revízií a pravidelných prehliadok a zabezpečenie
 • technická a vecná kontrola vykonaných prác a fakturácie

Ekonomika

 • zriadenie samostatných účtov pre dom
 • pravidelná kontrola a úhrady dodávateľských faktúr
 • stanovenie výšky mesačných platieb
 • evidencia príjmov a výdavkov, sledovanie splatností
 • spracovanie vyúčtovanie služieb
 • mesačné informovanie o pohyboch na účtoch domu (zástupca vlastníkov)
 • vymáhanie prípadných nedoplatkov

Právne služby

 • zastupovanie vlastníkov v súvislosti s výkonom správy
 • spracovanie podkladov pre vymáhanie pohľadávok
 • zabezpečenie vymáhania pohľadávok
 • zabezpečenie ďalších služieb podľa požiadaviek vlastníkov

Rozšírená ponuka výkonu správy nehnuteľností

 • právna a technická pomoc pri zakladaní spoločenstva vlastníkov
 • zabezpečenie financovania v prípade väčších opráv a investícii
 • zabezpečenie spracovania podkladov pre čerpanie dotácií na odstránenie systémových porúch
 • domovnícka služba
 • zabezpečenie statického posudku v prípade záujmu vlastníkov pre nadstavbu
 • zabezpečenie strážnej služby

Cenník

Výška odmeny za správu nehnuteľností

a) Základný výkon správy

 • cena za základný výkon správy sa určí podľa individuálnej ponuky

b) Rozšírený výkon správy

 • odmena za jednotlivé položky rozšíreného výkonu správy sa určuje dohodou a závisí od rozsahu objednaných služieb
KLIENTSKA ZÓNA