Miletičova 80, 821 08 Bratislava

 02/53637015
 0903421277, 0903409499
 iplusv@iplusv.sk

Obnova domu

Prvými krokmi pri prevzatí domu do našej správy je vyhodnotenie technického stavu domu (revízne správy plynových rozvodov, elektrických rozvodov, bleskozvod, preventívna protipožiarna prehliadka, kontrola strešného plášťa, vizuálna kontrola obvodového plášťa, rozvodov kúrenia, teplej úžitkovej vody, studenej vody a odpadovej kanalizácie).

O vyhodnotení technického stavu informujeme vlastníkov. Následne vypracujeme harmonogram odstránenia najpálčivejších problémov.

V ďalšej etape navrhneme vlastníkom opatrenia na zníženie energetickej náročnosti domu, ktoré sú menej finančne náročná (vyregulovanie systému ústredného kúrenia, termostatizácia, montáž pomerových rozdeľovačov tepla, alebo montáž meračov tepla ak to umožňuje systém rozvodu kúrenia, zmena spôsobu osvetlenia spoločných priestorov, atď.). Uvedené opatrenia sa prejavia na úspore energií v dome.

Ďalším, azda najzásadnejším krokom pre vlastníkov, čo sa týka finančných prostriedkov, je predĺženie životnosti domu (cca o 50 – 60 %), odstránenie systémových porúch (ak sa na dome nachádzajú), odstránenie zatekania cez panelové spoje (ak sa jedná o panelový dom), oprava fasády, zhodnotenie bytov (zvýšenie trhovej ceny) a v neposlednom rade zníženie spotreby tepla na vykurovanie. Ten zásadný krok , ktorým sa dosiahnu vyššie uvedené zlepšenia sa volá zateplenie.

Na začiatku tejto zásadnej obnovy domu je projekt na zateplenie a odstránenie systémových porúch, ktorý okrem iného obsahuje aj tepelno - technický posudok (predpokladaná úspora tepla) a výkaz-výmer prác. Na základe projektu (výkaz-výmer) dáme spracovať ponuky a dozviete sa cenu zateplenia. Po vygenerovaní ceny spracujeme možnosti financovania obnovy. Možností je vždy viac - žiadosť o dotáciu na odstránenie systémových porúch, komerčný úver, dostatok peňazí vo fonde opráv, jednorázový vklad do fondu opráv, úver zo ŠFRB, atď. Uvedené možnosti sa dajú kombinovať a nastaviť financovanie tak, aby bolo pre vlastníkov čo najvýhodnejšie.

Ďalšou možnosťou financovania obnovy domu, pokiaľ to dovoľuje druh stavby , je ponúknuť strechu domu na nadstavbu. Ak sa vlastníci rozhodnú pre uvedenú možnosť musia si určiť aké technické zlepšenia budú žiadať od potencionálneho záujemcu (stavebníka). Zo skúseností v domoch v ktorých sa vlastníci rozhodli pre tento spôsob obnovy, Vám uvádzame technické zlepšenia ktoré získali vlastníci ako protihodnotu. Oprava strechy, zateplenie domu, výmena vstupných brán, obnova spoločných priestorov, výmena výťahov, atď.

Po oboznámení sa so všetkými možnosťami s ich za a proti (tých za býva oveľa viac) prichádza Vaše rozhodnutie či sa vyberiete cestou zlepšenia technického stavu domu a zlepšenia kvality bývania.

Časové obdobie realizácie obnovy, ktorý sme spomenuli vo veľkom závisí od stavu v ktorom nehnuteľnosť prevezmeme do správy a od vlastníkov. Vlastníci si musia uvedomiť, že nehnuteľnosť v ktorej bývajú je ich majetkom a ak chcú aby sa jej stav zlepšoval musia sa aktívne na tomto procese zúčastniť.

Časové obdobie realizácie taktiež závisí od zástupcu, alebo od zástupcov vlastníkov, ktorí v prípade aktívneho prístupu môžu veľmi pomôcť správcovi pri realizácii obnovy.

Príklady časového obdobia realizácie obnovy

Domy, ktoré riešili obnovu domu úverom

Adresa Drobného ul.č.1,3,5,7
Začiatok správy 07/2000
Generálna oprava strechy 06/2001
Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie 10/2004
Zateplenie a odstránenie systémových porúch 10/2004 
Montáž pomerových rozdeľovačov tepla 10/2006

Obnova bola financovaná z prostriedkov fondu údržby a opráv a čerpaním úveru.

Adresa Fedákova ul. č. 28,30,32
Začiatok správy 08/2001
Generálna oprava strechy vhod 32 07/2002
Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie 10/2006
Zateplenie a odstránenie systémových porúch 10/2006
Montáž pomerových rozdeľovačov tepla 10/2006
Generálna oprava strechy so zateplením vchod 28 09/2007

Obnova bola financovaná z prostriedkov fondu údržby a opráv, jednorázovými vkladmi vlastníkov a čerpaním úveru.

Adresa Janotova ul.č. 14,16
Začiatok správy 07/2002
Generálna oprava strechy vhod 16 11/2004
Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie 09/2006
Zateplenie a odstránenie systémových porúch 09/2007
Montáž pomerových rozdeľovačov tepla 09/2007

Obnova bola financovaná z prostriedkov fondu údržby a opráv, dotáciou na odstránenie systémových porúch a čerpaním úveru.

Domy, ktoré riešili obnovu domov poskytnutím strechy na nadstavbu

Adresa Páričkova ul.č.15,17
Začiatok správy 07/2002
Nadstavba – ukončenie (protihodnota za poskytnutie strechy na nadstavbu – oprava strechy, zateplenie, výmena výťahov, obnova spoločných priestorov)  06/2004
Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie 06/2006
Montáž pomerových rozdeľovačov tepla 09/2006
Adresa Trnavská cesta ul.č.26,28,30
Začiatok správy 01/2001
Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie 10/2006
Nadstavba – ukončenie (protihodnota za poskytnutie strechy na nadstavbu – oprava strechy, zateplenie, výmena výťahov, obnova spoločných priestorov, vlastná kotolňa)  09/2007

KLIENTSKA ZÓNA