Miletičova 80, 821 08 Bratislava

 02/53637015
 0903421277, 0903409499
 iplusv@iplusv.sk

Odkazy

ZMENA VLASTNÍCTVA BYTU, ALEBO NEBYTOVÉHO PRIESTORU

Nový vlastník bytu/NP je povinný v súlade s § 8a odst.7, zákona č.182/1993 Z.z. v platnom znení zabezpečiť oznámenie zmeny vlastníctva bytu/NP správcovi bytového domu.

Zmenu vlastníctva bytu/NP je možné urobiť elektronicky iplusv@iplusv.sk , poštou, alebo osobne v kancelárii správcu.

V sekcii na stiahnutie máte informácie, ktoré podklady potrebujeme (Zmena vlastníka, pdf súbor) a taktiež protokol, ktorý je treba vypliť a tiež nám zaslať.

Kompas vlastníka

V tejto kategórii Vám chceme pomôcť , aby sa vedeli lepšie zorientovať v problematike správy nehnuteľností a s tým súvisiacich činností.

Zákony upravujúce vlastnícke vzťahy a správu domu
zákon č. 182/1993 Z.z., o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

ÚRSO – ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Urso.sk

vyhláška č .630/2005, v ktorá upravuje dodávku teplej úžitkovej vode a rozpočítavanie tepla.
rozhodnutia o cenách tepla,stanovené podmienky pri zriadení vlastnej kotolne, atď.
vyhláškač. 358/2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 630/2005 

Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike
Zákon č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Zákon č. 142/2000 Z.z. a 431/2006 Z,z, o metrológii
Zákon č. 718/2002 Z.z.
- revízie elektrika, plyn, výťahy - periódy prehliadok

Kataster nehnuteľností kataster.sk
- vlastnícke vzťahy k Vašej nehnuteľnosti

SOI - Slovenská obchodná inšpekcia soi.sk
- ako postupovať ak nie ste spokojný so službami

ŠFRB – Štátny fond rozvoja bývania - a sfrb.sk
- dotácie na odstránenie systémových porúch a ďalšie informácie

MV SR- Ministerstvo výstavby SR, build.gov.sk
- bytová politika

KLIENTSKA ZÓNA