Odkazy

Kompas vlastníka

V tejto kategórii Vám chceme pomôcť , aby sa vedeli lepšie zorientovať v problematike správy nehnuteľností a s tým súvisiacich činností.

Zákony upravujúce vlastnícke vzťahy a správu domu
zákon č. 182/1993 Z.z., o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
zákon č. 151/1995 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č.182
zákon č. 158/1998 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č.182 
zákon č. 173/1999 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č.182
zákon č. 400/2002 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č.182
zákon č. 367/2004 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č.182
zákon č. 505/2006 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č.182
zákon č. 268/2007 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č.182
zákon č. 325/2007 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č.182
zákon č. 595/2009 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č.182
zákon č.   70/2010 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č.182
zákon č.   69/2012 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č.182
zákonč.  205/2014 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č.182

ÚRSO – ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Urso.sk

vyhláška č .630/2005, v ktorá upravuje dodávku teplej úžitkovej vode a rozpočítavanie tepla.
rozhodnutia o cenách tepla,stanovené podmienky pri zriadení vlastnej kotolne, atď.
vyhláškač. 358/2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 630/2005 

Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike
Zákon č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Zákon č. 142/2000 Z.z. a 431/2006 Z,z, o metrológii
Zákon č. 718/2002 Z.z.
- revízie elektrika, plyn, výťahy - periódy prehliadok

Kataster nehnuteľností kataster.sk
- vlastnícke vzťahy k Vašej nehnuteľnosti

SOI - Slovenská obchodná inšpekcia soi.sk
- ako postupovať ak nie ste spokojný so službami

Spoločenstvo vlastníkov bytov - daňová problematika
Dasr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/brozury_a_letaky/data/spol_byt.doc

ŠFRB – Štátny fond rozvoja bývania - a sfrb.sk
- dotácie na odstránenie systémových porúch a ďalšie informácie

MV SR- Ministerstvo výstavby SR, build.gov.sk
- bytová politika

Rôzne články o zateplení a úspore energií

www.koktail.pravda.sk/zateplenie-domu-platite-raz-setrite-stale-fih-/sk_kbyvanie.asp?c=A061012_161703_sk_kbyvanie_p20
www.usporyenergie.sk

19.10.2007
Obnova domu čo je dobré urobiť

KLIENTSKA ZÓNA